Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 115A01 Zpracování návrhu cílové charakteristiky krajiny

11. 7. 2011

Martin WEBER, Zdeněk LIPSKÝ, Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Zdeněk KUČERA, Jan SKALOŠ, Lenka STROBLOVÁ, Jiří DOSTÁLEK, Věra VÁVROVÁ, Marie TRANTINOVÁ, Pavel NOVÁK, Katarína DEMKOVÁ

Cíl aktivity
          Cílem aktivity bylo zpracovat návrh cílové charakteristiky krajiny (strategické vize) jako strategický podklad pro přípravu územních plánů, pozemkových úprav, ochranu přírody a památkovou péči. Součástí aktivity byla příprava a realizace pracovních dílen za účasti řešitelů a přizvaných subjektů za účelem projednání pracovního návrhu (konceptu) cílové charakteristiky krajiny a jeho úpravy do výsledné verze. Nedílnou součástí aktivity byla i příprava a publikování dílčích a souhrnných výsledků projektu.

Metodika a postup práce

Výsledky
Cílová charakteristika krajiny – souhrnná strategická vize
         Cílová charakteristika krajiny - souhrnná strategická vize je závěrečným výstupem řešení projektu. Jedná se o strategickou vizi nakládání s krajinou v horizontu příštích cca 30 let. Návrh cílové charakteristiky krajiny uvádí náplň v našich podmínkách nového strategického podkladu pro přípravu územních plánů, pozemkových úprav, ochranu přírody, památkovou péči a další. Může být i podkladem pro přípravu konkrétních opatření k ochraně, správě a plánování krajiny a následnou péči o krajinu.

Cílová charakteristika krajiny zahrnuje:
a) textovou část

 •  vymezení strategických oblastí, problémových okruhů, hlavních a dílčích strategických cílů nakládání s krajinou;
 • výčet nejdůležitějších charakteristik (předpokladů a hybných sil) pro zpracování a porovnání mapových průmětů variantních scénářů a cílové charakteristiky krajiny;

b) grafickou část

 • zpracování mapových průmětů variantních scénářů a cílové charakteristiky krajiny;

c) bilanční část

 • zhodnocení dopadů strategické vize na stávající využití krajiny a další bilance.

        Návrh cílové charakteristiky krajiny koncepčně směřuje k trvale udržitelné krajině, reflektující odpovídající formy exploatace, jakož i historický a přírodní potenciál území. K jeho dosažení je třeba vynaložit cílevědomé úsilí s využitím všech koncepčních nástrojů a reálných možností dotační politiky. Předpokládána je spolupráce a koordinace všech subjektů v území. Postoj k budoucímu rozvoji krajiny vychází z níže uvedené charakteristiky.

 1. Koncepční rozvoj území navazující na významné etapy historického vývoje, které zasazuje do aktuálního funkčního využití krajiny.
 2. Optimalizace zemědělského využívání krajiny při zabezpečení ochrany a rozvoje přírodních a kulturně-historických hodnot území.
 3. Řešení protipovodňové ochrany se zaměřením na posílení ochrany sídel, včetně umožnění řízených rozlivů na zemědělském půdním fondu a lesním fondu.
 4. Revitalizace významné části vodních toků a posílení jejich polyfunkčního působení v krajině.
 5. Posílení retence a akumulace vody v rámci povodí a vybraných rybníků, včetně vymezení potenciálu pro další zvýšení retence a akumulace vody v krajině.
 6. Dílčí zvýšení podílu lesů, trvalý travních porostů a vodních ploch, včetně vymezení potenciálu dalšího rozvoje těchto ploch; vytvoření funkční ekologické sítě v území.
 7. Obnova komponovaných krajinných areálů ve vazbě na rozvoj poznání a turistický ruch – Nové Dvory, Kačina, Kamajka, Žehušice, Skalka u Třebešic, Bernardov.
 8. Obnova prostupnosti krajiny polyfunkční sítí cest.
 9. Rozvoj integrovaného a multifunkčního zemědělství, podpora udržitelného hospodaření na rodinných farmách a ekologického zemědělství.
 10. Rozvoj specializovaných výrob, včetně vymezení potenciálu pro rozvoj školek, sadů, vinic a rychlerostoucích dřevin.
 11. Ochrana proti větrné erozi s využitím větrolamů a dalších opatření.
 12. Racionální rozvoj sídel a dopravní infrastruktury.
 13. Rozvoj systému šetrného turistického ruchu ve spolupráci s Kutnou Horou, včetně podpory vícedenních forem rekreace v rámci celého zájmového území.
 14. Předpokladem uskutečnění vize je aktivní spolupráce veřejné správy, uživatelů krajiny a veřejnosti. Rozvoj bude určován aktivitou jednotlivých obcí a dalších subjektů, které se mohou sdružit za účelem naplnění společných cílů.
 15. Dotační politika bude podporovat komplexně orientované i dílčí projekty rozvoje venkova.

Cílová charakteristika krajiny

Obr. 1: Mapový průmět cílové charakteristiky krajiny Novodvorska a Žehušicka

Kompletní závěrečnou Výzkumnou zprávu je možné prohlížet zde.

Přílohy závěrečné zprávy:

Příloha 1 – Mapové průměty variantních scénářů a cílové charakteristiky krajiny 

Příloha 2 – Využití přirozeného potenciálu krajiny pro retenci a protipovodňovou ochranu území

Příloha 3 – Ocenění produkčních a mimoprodukčních funkcí současného a perspektivního variantního využití zájmového území

Příloha 4 – 3D model současného stavu a návrhu cílové charakteristiky krajiny zájmového území

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .