Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 105A02 Zpracování pracovního návrhu (konceptu) cílové charakteristiky krajiny

7. 10. 2010

 Martin WEBER, Zdeněk LIPSKÝ, Lenka STROBLOVÁ, Jan SKALOŠ, Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Zdeněk KUČERA, Jiří DOSTÁLEK, Věra VÁVROVÁ, Marie TRANTINOVÁ, Katarína DEMKOVÁ

Cíl aktivity
          Cílem aktivity bylo na základě závěrů úkolu 105A01- Zpracování alternativních scénářů rozvoje krajiny připravit pracovní návrh – koncept cílové charakteristiky krajiny (mj. možného prostorového a funkčního uspořádání krajiny), jako podklad pro dotvoření v roce 2011. 
Metodika a postup práce
 • Vyhodnocení akceptovatelnosti alternativních scénářů rozvoje krajiny
 • Průnik integrovaného a segregačního scénáře
 • Sestavení pracovního návrhu (konceptu) výsledného scénáře a jeho mapový průmět
Výsledky
Koncept cílové charakteristiky krajiny
       V rámci aktivity 105A02 Zpracování pracovního návrhu (konceptu) cílové charakteristiky krajiny byl na základě vyhodnocení akceptovatelnosti výše uvedených alternativních scénářů připraven pracovní návrh (koncept) výsledného scénáře budoucího rozvoje krajiny zájmového území. Koncept byl připraven jako průnik integrovaného a segregačního scénáře. Tato východiska vzešla z jednání pracovní dílny v Církvici, připravované v rámci aktivity 105A03. Podobně jako v případě variantních scénářů byl i pro koncept výsledného scénáře zpracován mapový průmět do mapy studovaného území v měřítku 1 : 10 000. Doplnění a projednání pracovního návrhu (konceptu) výsledného scénáře formou pracovní dílny s místními subjekty je předpokládáno v prvním čtvrtletí roku 2011.
Mapový průmět prezentuje Obr. 1.
Postoj k budoucímu rozvoji krajiny vychází z níže uvedené charakteristiky:
 1. Koncepční rozvoj území navazující na významné etapy historického vývoje, které zasazuje do aktuálního funkčního využití krajiny
 2. Předpokladem uskutečnění vize je aktivní spolupráce veřejné správy, uživatelů krajiny a veřejnosti. Rozvoj bude určován aktivitou jednotlivých obcí a dalších subjektů, které se mohou sdružit za účelem naplnění společných cílů
 3. Optimalizace zemědělského využívání krajiny při zabezpečení ochrany a rozvoje přírodních a kulturně-historických hodnot území
 4. Řešení protipovodňové ochrany se zaměřením na posílení ochrany sídel. Umožnění řízených rozlivů na zemědělském půdním fondu a lesním fondu vyvolá částečnou změnu funkčního využití dotčených ploch (převod orné půdy na trvalý travní porost atd.)
 5. Revitalizace významné části vodních toků a posílení jejich polyfunkčního působení v krajině
 6. Posílení retence a akumulace vody v rámci povodí a vybraných rybníků, včetně vymezení potenciálu pro další zvýšení retence a akumulace vody v krajině
 7. Dílčí zvýšení podílu lesů, trvalý travních porostů a vodních ploch, včetně vymezení potenciálu dalšího rozvoje těchto ploch; vytvoření funkční ekologické sítě v území
 8. Obnova komponovaných krajinných areálů ve vazbě na rozvoj poznání a turistický ruch - Nové Dvory, Kačina, Kamajka, Žehušice, Skalka u Třebešic
 9. Obnova prostupnosti krajiny polyfunkční sítí cest
 10. Rozvoj integrovaného a multifunkčního zemědělství, podpora udržitelného hospodaření na rodinných farmách a ekologického zemědělství
 11. Rozvoj specializovaných výrob, včetně vymezení potenciálu pro rozvoj školek, sadů, vinic a rychlerostoucích dřevin
 12. Ochrana proti větrné erozi s využitím větrolamů a dalších opatření
 13. Racionální rozvoj sídel a dopravní infrastruktury
 14. Rozvoj systému šetrného turistického ruchu ve spolupráci s Kutnou Horou, včetně podpory vícedenních forem rekreace v rámci celého zájmového území
 15. Dotační politika bude podporovat komplexně orientované i dílčí projekty rozvoje venkova

 Koncept cílové charakteristiky krajiny

Obr. 1: Mapový průmět konceptu cílové charakteristiky krajiny

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .