Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivity 701 A03 Dokumentace vývoje krajiny 3

12. 5. 2008

DOKUMENTACE VÝVOJE KRAJINY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ na základě vyhodnocení starých map, plánů a leteckých snímků

Lenka Uhlířová, Pavel Kukla, Jan Skaloš, Zdeněk Lipský, Martin Weber, Markéta Šantrůčková

CÍL AKTIVITY

Editace existujících a digitalizace chybějících mapových podkladů, plánů a leteckých snímků, dokládajících vývoj krajiny zájmového území cca od poloviny 18. století do současnosti. Kritika pramenů a jejich interpretace.

METODIKA

Změny krajiny lze studovat na základě mnoha podkladů a je třeba vybrat pro každé období ty nejvhodnější. Pro dobu do 2. poloviny 18. století, kdy ještě nejsou k disposici první souborné mapy českých zemí, je třeba prostudovat dostupnou literaturu a archivní podklady. Pro pozdější období musíme využívat pokud možno všechny dostupné písemnosti, mapy a obrazové prameny. Cenné informace podávají berní podklady a stará topografická díla.

Pro subjektivní popis krajinných změn byly využity mapy 1. vojenského mapování (1764-1768, reambulance 1780-1783), 2. (1836-1852), a 3. vojenského mapování (1877-1880). Dále pak historické letecké snímky z roku 1950. Ty lze vhodně doplnit topografickými mapami generálního štábu (z roku 1953). Současný stav krajiny byl zjišťován s využitím současných ortofoto leteckých snímků a s upřesněním v terénu.

Analýza krajinných změn byla provedena na základě popisu uvedených mapových děl a leteckých snímků Prozatím nebylo provedeno zpracování v GIS včetně kvantitativního hodnocení změn zájmového území.

 

POUŽITÉ PODKLADY

I. vojenské mapování, tzv. Josefské

 • Vznik 1764-68, reambulance 1780-83, M 1: 28 800
 • Podkladem pro tvorbu mapy byla starší Müllerova mapa Čech z roku 1720

Obr. 1. Ukázka mapy 1. vojenského mapování

II. vojenské mapování, tzv. Františkovo

 • Vznik 1836-52, M 1: 28 800
 • Podkladem pro tvorbu byl Stabilní katastr - 1839

III. vojenské mapování

 • Vznik 1877-80, M 1: 75 000
 • Základ tvořily rukopisné kolorované topografické mapy v měřítku 1: 25 000
 • Severozápadní část zájmového území chybí a je nahrazena pouze černobílou litografickou verzí.

Historické letecké snímky

 • Vznik v roce 1950
 • Zdroj: Vojenský geografický hydrometeorologický ústav v Dobrušce

Obr. 2. Ukázka historického leteckého snímku z roku 1950

Topografické mapy generálního štábu

 • Vznik v roce 1953, M 1: 50 000
 • Odvozené z mapy 1: 25 000

Současné letecké snímky

 • Vznik v letech 2004-6
 • Zdroj: geoportál CENIA
 • www.geoportal.cenia.cz, 2007

Obr. 3. Ukázka současného ortofoto leteckého snímku

VÝSLEDKY

Stav krajiny v roce 1720 (interpretací Müllerovy mapy)

 • Vodní toky přirozeně meandrují
 • Lesy, rozptýlená zeleň a remízy jsou velmi rozšířené po celé Čáslavské kotlině, mnohem méně se vyskytují v okolí Kutné Hory
 • Územím vede významná císařská cesta Praha - Vídeň

Stav krajiny v letech 1764-83 (I. vojenské mapování)

 • Vodní toky ještě většinou přirozeně meandrují, zejména Labe
 • Rozsáhlá rybniční soustava – dolní Podoubraví (11 rybníků)
 • Lesní porosty se nachází zejména v nížině Podoubraví
 • Rozvoj cestní síť, místy zakládány i aleje kolem cest (Novodvorsko)

Stav krajiny v období 1836-52 (II. vojenské mapování)

 • Rybniční soustava je již silně redukována
 • Mnohé luční porosty se mění na ornou půdu
 • Zakládání lesních porostů (v okolí Kačiny), obor, bažantnic
 • Rozvoj sítě císařských cest s alejemi i místních cest se stromořadími

Stav krajiny v roce 1877-80 (III. vojenské mapování)

 • Menší vodní toky jsou vesměs napřímené
 • Rybníky na dolním Podoubraví mizí, celkem zbyly pouze tři menší rybníky
 • Louky jsou odvodňovány a převáděny na pole, zvyšuje se role zemědělství
 • Z Podoubraví mizí lesy, které jsou měněny na pole a louky

Stav krajiny v polovině 20. století (údaje z let 1950-53)

 • Krajina je výrazně mozaikovitá, s výrazným zastoupením orné půdy prostoupené rozptýlenou zelení s remízy a lesy
 • Louky a pastviny se vyskytují jen v hůře dostupných lokalitách
 • Vyniká hustá síť polních cest
 • Vzniká vojenské letiště u Chotusic

Současný stav krajiny (letecké snímky)

 • Krajina je výrazně scelená, s výrazným zastoupením orné půdy
 • Meandry Labe jsou slepými rameny, hlavní koryto je napřímeno
 • Velmi výrazně je redukována síť polních cest
 • Vznikly rozsáhlé zemědělské areály a dnes i tzv. satelity u obcí

Zdroje dat: Projekt výzkumu a vývoje 2B06013, CENIA - česká informační agentura

životního prostředí, Vojenský geografický hydrometeorologický ústav v Dobrušce, Datový sklad MŽP, Mapová sbírka PřF UK

Podrobnější informace viz článek: 

Zdeněk Lipský, Jan Skaloš, Markéta Šantručková, Martin Weber (2008): Proměny krajiny Novodvorska a Žehušicka. Sborník mezinárodní konference Venkovská krajina

 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .