Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 703A05 Pozice zájmového území v platných rozvojových strategiích a dokumentech

4. 5. 2008

Jan HENDRYCH, Martin WEBER, Jan SKALOŠ, Zdeněk KUČERA, Lenka UHLÍŘOVÁ, Zdeněk LIPSKÝ 

Cíl aktivity

Zhodnocení pozice zájmového území v platných rozvojových strategiích a dokumentech.

Metodika a postup práce

·         Shromáždění a studium existujících strategií a koncepčních dokumentů

·         Analýza zájmového území z pohledu těchto dokumentů:

-       Politika a Zásady územního rozvoje

-       Územní plán velkého územního celku

-       Územní plány obcí

-       Strategie rozvoje mikroregionů

-       Komplexní pozemkové úpravy

·          Postižení stávajících hodnot a limitů v těchto dokumentech

·          Potenciální hrozby a příležitosti rozvoje zájmového území

Výsledky

Prezentace vybraných dokumentů:

Politika územního rozvoje České republiky:

·         Konkretizuje úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních  a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj, určuje strategii

·         Vymezuje rozvojové oblasti jen u krajských měst

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje:

·         Ve fázi návrhu zadání schváleného v říjnu 2007

·         Mají zpřesnit vymezení rozvojových os na republikové úrovni

·         Mají stanovit zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje

·         Součástí by mělo být vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

·         V nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly

Územní plán velkého územního celku Střední Polabí: 

·         Schválen Zastupitelstvem kraje v prosinci 2006

·         Specifikuje veřejně prospěšné stavby, ÚSES, vyhodnocuje vlivy navrhovaných opatření na životního prostředí

Územní plány obcí zájmového území: 

·         Stanovují základní koncepci rozvoje obce, ochrany hodnot, plošné uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury

·         Vymezují zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území pro veřejně prospěšné stavby a opatření

·         Popisují vybrané záměry týkající se rozvoje konkrétních katastrálních území

Tab. 1: Územně plánovací dokumentace obcí zájmového území

obec

data

výkres

ÚP Záboří nad Labem (Habrkovice)

Registrační list ÚP dokumentace

Hlavní výkres 1: 5 000

ÚP Svatý Mikláš (Sulovice)

Registrační list ÚP dok.

Hlavní výkres 1: 5 000

Územní studie Bernardov

Výkres 1: 2 000

ÚP Kobylnice

Registrační list ÚP dok.

Hlavní výkres 1: 5 000

ÚP Hlízov

Registrační list ÚP dok.

Hlavní výkres 1: 5 000

ÚP Horušice

Registrační list ÚP dok.

Není k dispozici

ÚP Nové Dvory

Hlavní výkres 1: 5 000

ÚP Rohozec

Registrační list ÚP dok.

Hlavní výkres 1: 5 000

ÚP Horka

Registrační list ÚP dok.

Hlavní výkres 1: 5 000

ÚP Žehušice

Registrační list ÚP dok.

Hlavní výkres 1: 5 000

ÚP Záříčany (Bílé Podolí, Lovčice)

Registrační list ÚP dok.

Není k dispozici

ÚP Chotusice

Registrační list ÚP dok.

Není k dispozici

ÚP Církvice (Svatý Jakub)

Registrační list ÚP dok.

Hlavní výkres 1: 5 000

ÚP Vlačice

Registrační list ÚP dok.

Hlavní výkres 1: 5 000

ÚP Třebešice

Registrační list ÚP dok.

Hlavní výkres 1: 5 000

Obrazek

 

V katastrálním území Nové Dvory je plánována nízkopodlažní obytná zástavba a hromadná středněpodlažní zástavba (tedy venkovského i předměstského typu), dále rozvoj ploch smíšených a obslužných. Také rozvoj veřejné zeleně, zahrad, krajinných zón, lesů, toků a vodních ploch a to vesměs ve vazbě na plochy ÚSES.

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

V územním plánu obce Rohozec je regulován rozvoj ploch pro bydlení venkovského typu, ploch se smíšenou funkcí venkovského charakteru, ploch pro výrobu, průmysl, sklady a služby. Je zde plánován rozvoj ploch pro sportovní letiště a ČOV. Navrhovány jsou nová stromořadí a liniová zeleň jako doprovod komunikací a vodních toků.

 

 

.................................................................................................................. ,........................................

Komplexní pozemkové úpravy: 

   

·         Cílem pozemkových úprav je vytvoření předpokladů pro zpřístupnění, racionální využívání a ochranu zemědělského půdního fondu

·         Součástí KPÚ jsou návrhy protierozních opatření, návrh cestní sítě, opatření k ochraně přírody a zvýšení ekologické stability krajiny

·         Komplexní pozemkové úpravy mají ochraňovat a obnovovat krajinu a přírodní zdroje

Tab. 2: Přehled pozemkových úprav v zájmovém území

obec

rok

typ PÚ

Bojmany

Zahájení 12/2007 – předpokládané ukončení 2012

KPÚ

Církvice

Zahájení 2007 – předpokládané ukončení 2012

KPÚ

Habrkovice

Zahájení 2006 – předpokládané ukončení 2009

KPÚ

Hlízov

Zahájení 1992 – ukončení 2002

KPÚ

Svatý Jakub

Zahájení 2007 – předpokládané ukončení 2012

KPÚ

Nové Dvory

Zahájení 2002 – ukončení 2005

KPÚ

Záboří n. Labem

Zahájení 2007 – předpokládané ukončení 2014

KPÚ

 

Staré ekologické zátěže:

................

·         Čáslav Žehušice – provozovatel: Chotusice TES, spol. s.r.o. - rizikovost 2- vysoká

·         Chotusice Skládka vápencových kalů – provozovatel: Chotusice Kosmos Čáslav /ČOV - rizikovost 2- vysoká

Obrazek


 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .