Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 701A01 Dokumentace vývoje krajiny 1

14. 5. 2008

Pavel CHROMÝ, Zdeněk KUČERA, Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Věra VÁVROVÁ

Cíl aktivity 

Zhodnocení změn krajiny na základě statistických dat o využití půdního fondu.

 

Metodika a postup práce

·         Sledované území tvoří 21 katastrů

·         Shromáždění údajů o využití ploch v jednotlivých katastrech v období 1845–2000 z databáze LUCC Czechia (UK v Praze, PřF)

·         Sledované časové horizonty: 1845, 1896, 1948, 1990, 2000

·         Zpracování dat a tvorba výstupů

·         Slovní interpretace

 

Obecný kontext

Vývoj makrostruktury využití ploch odpovídá obecným trendům na území Česka.

Odlišnosti

·         Pokles rozlohy orné půdy ve 2. pol. 20. stol. nebyl tak výrazný ve srovnání s úrovní celého Česka

·         Vzrůstající podíl kategorie trvalých kultur (zahrady, vinice) na zemědělském půdním fondu po celé sledované období

·         Podíl luk a pastvin trvale klesal, jeho hodnoty jsou nyní zanedbatelné (´ tato kategorie na úrovni Česka asi 23 % ZPF)

 

Výsledky

Vývoj struktury zemědělského půdního fondu (ZPF)

·         Vysoký podíl orné půdy po celé sledované období

·         Od poloviny 19. století výrazný nárůst podílu trvalých kultur (zahrady)

·         Velmi nízký podíl luk a pastvin po celé sledované období, jejich podíl výrazně klesal již v průběhu 2. poloviny    19. století

·         V průběhu transformačního období (1990–2000) nedocházelo k výrazným změnám ve struktuře ZPF, lze ji charakterizovat jako stabilní

Vývoj struktury jiných ploch (JP)

·         Rozloha vodních ploch velmi vysoká na počátku sledovaného období, do konce 19. stol. jejich výrazný pokles v důsledku vysoušení rybníků (např. KÚ Sulovice, Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina)

·         Kategorie ostatní plochy (OsP) v sobě zahrnuje i chráněná území přírody, viz např. jejich vysoký podíl v KÚ Žehušice, na jehož území se rozkládá Žehušická obora

 

Závěry

 

Typologie katastrálních území podle vývoje ZPF

·         Typ 1: Území bez výrazné změny ZPF, nyní převažuje orná půda

·         Typ 2: Území, kde se ZPF měnil, ale nyní dominuje orná půda

·         Typ 3: Území, kde došlo k nárůstu ZPF (s maximem po roce 1948) a nezorněná půda evidovaná v roce 1845 téměř zanikla

·         Typ 4: Území, kde se v různé míře uchovala větší pestrost ve využití ZPF po celé sledované období

 

Schéma 1: Sledované kategorie využití ploch

 Obrazek

 

Grafy 1-5: Vývoj struktury využití ploch v katastrálních územích modelové oblasti, 1845–2000 (vybrané roky)  

 

Obrazek 

Grafy 6-9: Struktura ZPF a jiných ploch v katastrálních územích modelové oblasti, 1845 a 2000

Obrazek

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .