Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 703A06 Analýza kulturně-společenských hodnot

3. 5. 2008

Martin WEBER, Lenka STROBLOVÁ, Jan SKALOŠ, Pavel KUKLA 

Cíl aktivity

Identifikace kulturně společenských hodnot krajiny zájmového území.

Metodika a postup práce

·         Terénní průzkum – zákres vybraných jevů do map v měřítku 1: 10 000

·         Fotodokumentace současného stavu

·         Shromáždění a studium literatury – se zaměřením na historický vývoj a současný stav zájmového území

·         Studium historických podkladů, starých a současných map

·         Zpracování dat z oblasti památkové péče – zdroj bývalý OÚ Středočeského kraje v Kutné Hoře

·         Zpracování informací v prostředí GIS – v programu ArcInfo 9.2

Vstupní data:

·         I., II. a III. vojenské mapování (z let 1780-1783; 1836-1852; 1877-80)

·         Indikační skica stabilního katastru (z roku 1843)

·         Turistické mapy M 1: 50 000

·         Ortofoto letecké snímky (z let 2004-06)

Výsledky

Kulturně společenské hodnoty krajiny:

·         památkově chráněné objekty a části krajiny - zahrnuté ve státním nebo ústředním seznamu památkové péče (památkové objekty, kulturní památky, ochranná pásma, památkové zóny)

·         další prvky paměťové struktury krajiny - nezahrnuté ve státním nebo ústředním seznamu památkové péče (historické objekty, historické zemědělské dvory, mlýny, mosty apod.)

·         památné stromy, aleje a stromořadí - zahrnuté v ústředním seznamu ochrany přírody a krajiny

·         zachované části tradiční kulturní krajiny (plochy, linie, body)

-       plochy - zachované části niv, luk, extenzivních sadů, malovýrobních krajinných struktur, rybníky apod. (lesy nebyly hodnoceny)

-       linie - hráze stávajících i vysušených rybníků, staré plavební kanál, doprovodné aleje komunikací – z tradičních ovocných a neovocných dřevin, úseky vodotečí s dřevinným vegetačním doprovodem

-       body - solitery, skupiny dřevin

·         estetické a kompoziční vztahy v krajině

komponované krajinné části a areály

komponované krajinné plochy

komponované krajinné linie

·         hranice panství k roku 1848

                                Fideikomisní panství Žleby

                                Panství Nové Dvory se statkem Hlízov

                                Panství Sedlec

                                Královské horní město Kutná Hora

Obr. 1: Souhrnná mapa kulturně společenských hodnot krajiny zájmového území 

Obrazek

Obrazek

 Tab. 1: Přehled jednotlivých mapovaných jevů

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ HODNOTY KRAJINY

 

ks

m

m2

ha

% z celk. výměry ZÚ

mlýny

5

 

 

 

 

památné stromy, aleje a stromořadí

48

 

 

 

 

památkové objekty

143

 

 

 

 

historické objekty

19

 

 

 

 

historické zemědělské dvory

13

 

210516,4

21,05

0,19

kulturní památky

49

 

2505400,3

250,54

2,21

krajinná památková zóna

 

 

32973336,9

3297,33

29,12

Zachované části tradiční kulturní krajiny

solitery a skupiny

35

 

 

 

 

aleje a stromořadí ovocné

 

 

264338,8

26,43

0,23

aleje a stromořadí neovocné

 

 

23583,5

2,36

0,02

dřevinné doprovody vodotečí a hrází

 

 

553965,0

55,40

0,49

ostatní zachované části (hráze, kanály)

 

4650,7

 

 

 

zachované plochy tradičního obrazu krajiny

 

 

2916601,0

291,66

2,58

Celkem zachované části

 

4650,7

3758488,3

375,85

3,32

Komponované krajinné části a areály

komponované linie

 

 

163606,0

16,36

0,14

komponované krajinné plochy

 

 

7394823,4

739,48

6,53

Celkem komponované části

 

 

7558429,4

755,84

6,67

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .